فرهنگ سیاسی

کرونا و فروپاشی کلان‌روایت‌ها؛ مختصات زندگی جدید چیست؟

  • از

خبرگزاری مهر، گروه فرهنگ نخست: در منظومه فکری ژان فرانسوا لیوتار «کلان روایت» یا «فرا روایت» به مولفه‌ای تعبیر شده که مدعی است همانند داستانی است که می‌تواند معنای… ادامه »کرونا و فروپاشی کلان‌روایت‌ها؛ مختصات زندگی جدید چیست؟

دکتر عباس مصلى نژاد : نخبه گرایی در فرهنگ سیاسی ایران

  • از

دکتـر عبـاس مصلی نـژاد داراي دکتراي علوم سیاسـی با گرایش اقتصاد سیاسـی و پسـادکتراي سیاسـت گذاري راهبردي اسـت. وي اسـتاد دانشـکده ي حقوق و علـوم… ادامه »دکتر عباس مصلى نژاد : نخبه گرایی در فرهنگ سیاسی ایران