فرهنگ ما( خلق و خوی ایرانیان)

فرهنگ ایرانی، زندگی سیاره‌ای و عصر پساکرونایی

  • از

خبرگزاری مهر گروه فرهنگ: شیوع کرونا باعث شد تا جهان به یکی از دشوارترین وضعیت‌های پاندمیک خود دچار شود. کلیت جهان از همه کشورهای پیشرفته تا کشورهای موسوم جهان سوم درگیر… ادامه »فرهنگ ایرانی، زندگی سیاره‌ای و عصر پساکرونایی

دکتر عباس مصلى نژاد : نخبه گرایی در فرهنگ سیاسی ایران

  • از

دکتـر عبـاس مصلی نـژاد داراي دکتراي علوم سیاسـی با گرایش اقتصاد سیاسـی و پسـادکتراي سیاسـت گذاري راهبردي اسـت. وي اسـتاد دانشـکده ي حقوق و علـوم… ادامه »دکتر عباس مصلى نژاد : نخبه گرایی در فرهنگ سیاسی ایران