دکتر سیدمحمد حسینى : حال و روز فرهنگ مساعد نیست
30 بهمن 1398 - 16:11
شناسه : 428
5

گفتگو از محمد زند کریمخانی فرهنـگ سیاسـى و آزادى اندیشـه و بیـان، از شـاخص هـاى مهـم توسـعه یافتگـى فرهنگـى کشـورها محسـوب مـى شـود. هـر انـدازه میـزان سـواد سیاسـى افـراد یـک جامعـه بیشـتر باشـد، سـلامت فرهنگ سیاسـى آن جامعه تضمین شده تـر و میـزان حضـور افـراد در معـادلات اجتماعـى و سیاسـى جامعـه خویـش نیـز بـا حداکثـرى […]

پ
پ

گفتگو از محمد زند کریمخانی

فرهنـگ سیاسـى و آزادى اندیشـه و بیـان، از شـاخص هـاى مهـم توسـعه یافتگـى فرهنگـى کشـورها محسـوب مـى شـود. هـر انـدازه میـزان سـواد سیاسـى افـراد یـک جامعـه بیشـتر باشـد، سـلامت فرهنگ سیاسـى آن جامعه تضمین شده تـر و میـزان حضـور افـراد در معـادلات اجتماعـى و سیاسـى جامعـه خویـش نیـز بـا حداکثـرى بیشـترى رخ مـى دهـد. وزیـر اسـبق فرهنـگ و ارشـاد اسـلامى در گفتگـو بـا خبرنـگار فرهنـگ ایرانیـان ابتـدا از مظلومیـت و مهجوریـت فرهنگ گفـت و در ادامه، ادبیـات قلدرمآبانـه رییـس جمهـور آمریـکا علیـه اماکـن فرهنگـى و تمدنـى ایرانیـان را محکـوم و تقبیـح کـرد. متـن گفتگـو بـا دکتر سـیدمحمد حسـینى بـه ترتیـب ذیـل اسـت.

آقـای دکـتر، بـدون تعـارف اگـر قضـاوت کنیـم، چـرا حـال فرهنـگ ایـن روزهـا خـوب نیسـت ؟ بدرسـتى ایـن چنین اسـت و حـال و روز فرهنگ، مسـاعد نیسـت. چرا که متاسـفانه در بیـن مدیران کشـور نـگاه فرهنگـى حاکـم نیسـت. بـا توجـه به اینکـه بارهـا رهبـر فرزانـه انقـلاب تاکیـد داشـته انـد، فرهنـگ بایـد از مظلومیـت خـارج شـود ولى چـون فهـم درسـتى از ابعـاد و اقدامـات فرهنگى و تاثیرگـذارى آن در جامعـه وجـود نـدارد، ایـن مى شـود کـه فرهنگ بـه حاشـیه رانـده مى شـود. در بین مسـئولان کشـور، تنها شـخص رهبـرى را مى بینیـم کـه اشـراف کامـل به بخـش هـاى مختلف فرهنـگ از جملـه سـینما، تئاتر، موسـیقى، کتاب، شـعر، هنرهـاى تجسـمى و ادبیـات و بسـیارى دیگـر.. دارنـد. در دولت حاضر شـاهد هسـتیم کـه برخى فعالیت هـاى فرهنگى متوقف شـده اسـت. به عنـوان مثال شـوراى عالـى سـینما در سـالهاى قبـل، فعـال بـود در دوره آقـاى روحانـى تعطیـل شـد. نقشـه مهندسـى فرهنگـى بـه بایگانـى هـا سـپرده شـد. ُ در کل، وضـع موجـود شایسـته فرهنـگ ایرانیـان نیسـت. آیـا فقـط دولـت مقصـر ایـن ناخـوش احوالـی فرهنـگ اسـت؟ نه تنهـا دولت بلکه مـردم هم بى تقصیر نیسـتند. مـردم هـم آنچنـان کـه بایـد و شـاید بـه مطالبات فرهنگـى خویش نمـى پردازند. فرهنـگ و دغدغه هـاى فرهنگـى بـه آخریـن کالاى سـبد خانوارهـا تبدیـل شـده اسـت. مطالبـات مـردم از دولـت بیشـتر در بخـش هـاى اقتصـادى هسـت کـه این امـر نه بـراى دولـت و نه بـراى مردم خوب نیسـت. ایـن قصـور و تقصیـر را متاسـفانه در مجلـس شـوراى اسـلامى هـم شـاهد هسـتیم. در واقـع، کمیسیون فرهنگى در حاشـیه است و کمیسیونى قـوى و موثـر محسـوب نمـى شـود. نماینـدگان سـعى مـى کنند بـه کمیسـیون هـاى اقتصـادى، برنامـه و بودجـه، امنیـت ملـى، خارجـه، انـرژى و صنایـع برونـد. اگـر نماینـده نتوانـد بـه ایـن کمیسـیون هـا وارد شـود در آخـر کار تمایـل مـى یابـد کـه بـه کمیسـیون فرهنگـى بـرود. ایـن امر نشـاندهنده کم لطفى به فرهنگ اسـت که بسـیار مـى توانـد آثـار سـوء داشـته باشـد. بـرای عـلاج ایـن درد فرهنگـی چـه بایـد کـر د ؟ در صورتـى فرهنگ مـى تواند به جایگاه شایسـته خـود برسـد کـه شـخصیت هـاى فرهنگ شـناس وارد ایـن حـوزه شـوند. رسـانه هـا بایـد بـه امـر فرهنـگ سـازى جـدى تـر نـگاه کننـد. سـاخت برنامـه هـاى فرهنگـى در اولویـت رسـانه باشـد. مطبوعـات نـگاه عمیق تـر و تخصصى ترى نسـبت به ابعـاد مختلف فرهنگ داشـته باشـند. همچنین فرهنـگ بایـد بـه مطالبـه نخسـت مـردم تبدیـل بشـود. بارهـا رهبرمعظـم انقـلاب تاکیـد کـرده انـد کـه هـر پـروژه عظیـم اقتصـادى و عمرانى نیـاز به یک پیوسـت فرهنگـى دارد ولـى در عمـل مسـئولان، پیوسـت فرهنگـى را نادیـده مـى گیرنـد. بسـیار مشـاهده شـده که افـراد بخـش سیاسـت و اقتصاد بـراى پیشـبرد اهـداف خـود از مقولـه فرهنـگ و اهالـى فرهنگ اسـتفاده سـوء کـرده اند. لـذا حوزه فرهنگ کشـور از ایـن طریق آسـیب فـراوان دیده اسـت. فرهنـگ سیاسـی، بخشـی از فرهنـگ مـا ایرانیـان اسـت، ایـن حـوزه را چگونـه مـی بینیـد ؟ خوشـبختانه حضـور و مشـارکت مـردم در بخش هـاى اجتماعـى و سیاسـى از جملـه راهپیمایى ها و رأى-گیـرى هـا و افزایـش بینش سیاسـى مردم، از دسـتاوردهاى اصلـى انقـلاب اسـلامى بـوده و هسـت. بایـد این احسـاس، مسـتمر باشـد تـا یک فرهنگ سیاسـى قوى در نـزد مردم نهادینه شـود. درسـت اسـت که برخـى نارضایتـى هـا و گلایه ها وجـود دارد امـا معنـاى آن، ایـن نیسـت کـه تصور ّ شـود اصـلاح امـور میسـر نیسـت. مـردم نبایـد احسـاس یأس و دلسـردى نسـبت به انقلاب کنند. بـا انتخاب شایسـته افـراد در انتخابـات مجلس مى تواننـد تحـولات خوبـى را درکشـور ایجاد کـرد. در نظـام مردم سـالارى دینى بن بسـتى وجـود ندارد. اگـر چنانچـه فـرد یـا افـرادى در برهـه اى از زمان بـه اشـتباه انتخـاب شـدند، بعدهـا مـى شـود آنها را تغییـر داد و جبـران کـرد. لـذا پشـتوانه مردمـى نظـام بسـیار مهـم اسـت و وظیفه همـه رسـانه ها و مسـئولین بـراى حفـظ ایـن پشـتوانه مردمـى وظیفـه اى خطیـر اسـت. درحـال حاضـر کشـورهاى اروپایـى و آمریـکا بـا تبلیغـات منفى خودشـان سـعى در تحریـم کردن انتخابـات از سـوى مـردم را دارنـد و ادعـا مى کنند کـه دیگـر انقـلاب از پشـتوانه مردمـى برخـوردار نیسـت. نمونـه پشـتوانه قـوى انقـلاب، همیـن حضـور میلیونـى مـردم در تشـییع جنـازه سـردار حـاج قاسـم سـلیمانى بـود کـه پاسـخ تمـام یـاوه گویى هـاى رسـانه هـاى بیگانـه اسـت. حضـور پرشـور مـردم در راهپیمایـى ۲۲ بهمـن نشـانه دیگـرى از این پشـتوانه مردمى اسـت. حضـور مـردم در کنار صندوق هـاى انتخابات مجلس و میـزان آراى آنان ً بدخواهـان انقلاب را مأیـوس خواهد کرد. مطمئنـا بـه عنـوان آخریـن سـوال، آقـای ترامـپ بـه تازگـی میـراث فرهنگـی ایـران را بـه نابودی تهدیـد کـرده اسـت، موضـع وزیـر اسـبق فرهنـگ و ارشـاد اسـلامی در قبـال ایـن ادبیات غیرفرهنگـی چیسـت؟ مطابـق با موازیـن و مقـررات بین المللـى تهدید و حملـه بـه میـراث فرهنگى کشـورها به هر شـکلى محکـوم اسـت و تهدیدکننـده مجرم شـناخته مى شـود. رییـس جمهـور بـى خـرد آمریـکا در هفتـه هـاى گذشـته ۵۲ مرکـز فرهنگـى ایـران را بـه تخریـب، تهدید کـرد. این ادبیات زشـت و مجرمانه نـه تنها از طرف ایـران بلکه از جانـب جامعه جهانى و بخصـوص کشـورهاى اروپایـى تقبیـح و محکوم شـد. ادبیـات آقـاى ترامـپ، انسـان را بـه یـاد نـوع تفکـر و منـش گـروه هـاى تروریسـتى طالبـان و داعـش مـى انـدازد. آنهـا نیـز بـا فرهنـگ و میراث فرهنگى دشـمنى داشـته و دارند. شـاید اگـر اقدام قاطعانـه ایران در انهـدام پایگاه نظامى عین الاسـد و پاسـخ منطقـى و محکـم رهبـر معظـم انقـلاب نبـود، ترامـپ تـا به حـالا تهدید خـود علیـه اماکن فرهنگـى ایـران را عملـى کـرده بود. هفته چهارم بهمن ماه ۱۳۹۸ • ســال سوم •شماره ۶ هفته نـــامه فــــرهنگى | اجتـمـاعــى ۲ نگاه ایران به گردشگرى، انسان محور است معــاون گردشــگرى وزارت میــراث فرهنگــى و صنایــع دســتى و گردشـگرى بـا بیـان ایـن کـه نـگاه ایـران بـه گردشـگرى بـر مبنـاى انسـان محـور بـودن اسـت، گفـت: در ایـن نگـرش گردشـگر همانند میهمـان اسـت و امنیـت آنهـا هماننـد امنیـت خودمـان اسـت. ولـى تیمـورى روز چهارشـنبه در افتتاحیـه سـیزدهمین نمایشـگاه بیـن المللـى گردشـگرى و سـى و سـومین نمایشـگاه صنایع دسـتى تهــران، اظهــار داشــت: نــگاه ایــران بــه گردشــگرى انســان محــور و تعالــى بخــش اســت و نــگاه ایرانــى هــا بــه گردشــگران هماننــد میهمـان اسـت کـه مـورد کرامـت خانـواده ایرانـى قـرار مـى گیـرد. وى حضــور ســفرا و شــرکت هــاى خارجــى در ســیزدهمین نمایشـگاه بیـن المللـى گردشـگرى را مثبـت ارزیابـى کـرد و گفـت: در ایـن نمایشـگاه هـزار شـرکت ارایـه دهنـده خدمـت گردشـگرى و صنایــع دســتى حضــور دارنــد. کــه نشــان دهنــده عــزم خانــواده گردشــگرى بــراى توســعه ایــن صنعــت اســت. تیمــورى در ادامــه دربــاره ظرفیــت هــاى گردشــگرى، گفــت: گردشــگرى راهــى بــراى نزدیکــى و شــناخت ملــت هــا اســت. دکتر سیدمحمد حسینى ، وزیر اسبق فرهنگ و ارشاد اسلامى حال و روز فرهنگ مساعد نیست فرھنگ ما صدایی که باید شنیده شود سرمقاله دکتر مراد عنادی مدیر مسئول حضور میلیونى مردم در عرصه هایى همچون تشییع جنازه سردار سلیمانى، راهپیمایى ۲۲ بهمن، صندوق هاى انتخابات، ولایت پذیرى آحاد مردم و بسیارى دیگر… پشتوانه هاى قدرتمند انقلاب اسلامى هستند که در حقیقت پاسخ یاوه گویى هاى رسانه هاى بیگانه و رییس جمهور آمریکا است /منبع :هفته نامه فرهنگ ایرانیان

ثبت دیدگاه

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.