برچسب » احمد کاظمی+اوکراین

بحران اوکراین از منظر حقوق بین الملل
2 سال قبل

بحران اوکراین از منظر حقوق بین الملل

طی روزهای اخیر اوکراین براساس کنوانسیون ۱۹۴۸ یعنی کنوانسیون منع نسل کشی؛ علیه روسیه در دیوان شکایت کرده و این نشان می دهد که بحران اوکراین یک پیوست درگیری و دعوای حقوقی جدی بین روسیه و اوکراین در سالهای آتی را خواهد داشت، اما آنچه مسلم است نبود ضمانت های اجرایی و نیز رویکرد دوگانه قدرتهای بزرگ به حقوق بین الملل موجب شده است که حقوق بین الملل معاصر در جلوگیری از جنگ ها و حتی مجازات ناقضان عملکرد مطلوبی نداشته باشد.