برچسب » شیعیان پاکستان

سازمان ملل حمله به مسجد شیعیان پاکستان را محکوم کرد
2 سال قبل

سازمان ملل حمله به مسجد شیعیان پاکستان را محکوم کرد

دبیرکل سازمان ملل حمله هولناک به مسجد شیعیان در پاکستان را هولناک دانست و به شدت محکوم کرد.