برچسب » فروپاشی شوروی، جنگ اوکراین، فرهنگ ایرانیان

شوک‌های روابط بین‌المللی
1 سال قبل
از فروپاشی شوروی تا برآمدن چین و جنگ اوکراین

شوک‌های روابط بین‌المللی

واقعیت شوک‌های روابط بین‌المللی و اثرات مخرب آنها، کنشگران را با چالش روبه رو کرده اما همین پدیده باعث شده است تا در این مقطع تاریخی، بشر بیش از هر زمان دیگر در اندیشه مدیریت شوک‌های روابط بین‌المللی رفته و با این فرض که نمی‌توان انتظار شوک را نداشت ولی هر شوکی را باید مدیریت کرد، به بحث در مورد چارچوب‌های مدیریت شوک‌های بین‌المللی بپردازد.