برچسب » کریدور شمال_جنوب،فرهنگ ایرانیان

اهمیت ایجاد کریدور جنوب – شمال
10 ماه قبل

اهمیت ایجاد کریدور جنوب – شمال

یک کارشناس مسائل قفقاز معتقد است کریدور جنوب-شمال فرصتی برای تمامی کشورهای جنوبی خلیج فارس و منطقه خواهد بود.