برچسب » کنفرانس مونیخ، جنگ اوکراین، فرهنگ ایرانیان

سه پیام یک اقدام مشکوک علیه ایران
1 سال قبل
چرا کرسی کنفرانس امنیتی مونیخ ایران به اپوزیسیون رسید؟

سه پیام یک اقدام مشکوک علیه ایران

ارائه کرسی ایران در کنفرانس امنیتی مونیخ به جریان اپوزیسیون، تنها حلقه‌ای از زنجیره کلی طرح و برنامه‌های گسترده جهان غرب جهت تقابل و خصومت گفتمانی با ایران و البته کسب نتایج عینی از این مساله محسوب می‌شود. مساله‌ای که در عین خاص بودن نباید به مثابه رویدادی انفرادی تحلیل و تفسیر شود و بدون تردید، هم صاحب عقبه است و هم در آینده جلوه‌هایی عینی را از خود به نمایش خواهد گذاشت و اهداف مشخصی را نیز دنبال می‌کند.